วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระดับจังหวัด)

นายอัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์

นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทรงพลวิทยา)

โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา

โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี

โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

โรงเรียนวันทามารีอา

โรงเรียนนารีวิทยา

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

โรงเรียนอุดมวิทยา

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม

โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก

โรงเรียนวันมหาราช

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม

โรงเรียนวัดหุบกระทิง

โรงเรียนวัดสัมมาราม

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์

โรงเรียนวัดโบสถ์

โรงเรียนวัดท่าเรือ

โรงเรียนวัดดอนทราย

โรงเรียนวัดเจริญธรรม

โรงเรียนวัดแก้วฟ้า

โรงเรียนบ้านห้วยยาง

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี (วลัยรัตน์ จันทร์เสมา)

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี (ปิยรัตน์ โลดโดด)

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ

โรงเรียนอนุบาลบ้านคา

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม (ศศิภรณ์ ไกรศรี)

โรงเรียนบ้านหนองขาม

โรงเรียนไพรสะเดา

โรงเรียนบ้านพุเกตุ